Åkerihistoriska sällskapet

Den ideella föreningen ÅHS bildades 1992 och är en del av Sveriges Åkeriföretag som är en intresseförening för åkare. ÅHS syfte är att bevara och främja utgående lastfordons överlevnad som transporthistoriska tidsdokument och dess organisations historia. När omfattningen av vägtransporter ökade behövdes det mötespunkter mellan transportköpare och leverantörer, effektivisering i form av bl a minskning av tomkörningar, inköp av förnödenheter för åkarnas behov och inte minst samordning i dialog med myndigheter och andra organ av betydelse för åkerinäringen. ÅHS invigde ett nytt museum i Olofström, Blekinge 2004. Lokalerna skulle senare användas för andra behov varför en ny lokalisering gjordes till Örebro.


  Per Thomson har anlänt med EU-trailern som nu är urlastad från Olofström och med det mesta till det nya museet. Ulf Jönssons Åkeri sponsrade med utlåning av trailerekipaget.


  • ÅHS är en del av Transporthistoriskt nätverk, ThN*
  • ÅHS medverkar på veteranlastbilsträffar och mässor
  • ÅHS genomför lokala verksamheter i så kallade fordonsgrupper
  • Åkerihistoriska samlingen Åkerimuseet, Örebro
  • ÅHS Åkerimuseum är visar vad Sveriges åkare varit med om att under 1900-talet bygga upp det moderna samhälle som vi har idag. Med häst och vagn till dagens högteknologiska lastfordon. Utan lastbil hade det inte varit möjligt.  * ThN, Transporthistoriskt nätverk

En rubrik som kan behöva ett förtydligande.

Nätverket är en paraplyorganisation eller centralorganisation av sin typ. Tidigare bestod den av tio museiorganisationer när det bildades. Med oss är det nu elva. Med tips från Bosse Norvinge blev ÅHS styrelse intresserade och sökte medlemskap och fick det. Den övergripande funktionen är att ur ett riksintresse arbeta med frågor och förslag, men är även remissinstans där flertal departement och regeringen ingår. Undertecknad har nu varit ÅHS representant under en tid och har upplevt att verksamheten drivs på ordentligt. Ser flera orsakar till det, deltagarna i nätverket är mycket kvalificerade, för de flesta är det även en yrkesroll, d v s det är en del i deras arbete. Det är ArbetSam (se länken ovan) som håller i verksamheten och som har flera anställda för uppdraget. Det betyder att verksamheten pågår ständigt och även mellan de ofta förekommande mötena som sedan vi kom med skett via videomöten. 


Nätverket har kanaler och känningar inom departement och myndigheter som Riksantikvarieämbetet, Transportstyrelsen, Naturvårdsverket för att nämna några.


En viktig fråga för oss är att försöka få bort skatten på tunga veteransläp. Den finns där sannolikt beroende på ett språkligt misstag. Vi har lyckats få in en skrivelse till Tranportstyrelsens Generaldirektör i ärendet. Andra frågor som är högaktuella är den framtida tillgången på drivmedel för våra fordon och att det blivit rejält bersvärligt att föra fordon över gränserna (med ägarbyte) när benägenheten är mycket stor att kalla dom för avfall.